Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan FC Centrum niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. FC Centrum aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in video’s en artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of FC Centrum.

FC Centrum kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

FC Centrum kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

FC Centrum garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan FC Centrum. Overname van video’s, artikelen, kopiëren van (delen van) deze website is uitsluitend toegestaan na toestemming van FC Centrum.

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. FC Centrum behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Contactinformatie

FC Centrum, Vinkenstraat 17H, 1013 JL Amsterdam
info@fccentrum.nl